Sözlük

Akueduktus tıkanıklığı: Üçüncü ve dördüncü beyin karıncıkları arasında uzanan kanalda tıkanıklık olması.

Ansefalit: Beyin iltihabı.

Araknoid kist: Beyin ve omuriliğin etrafını saran ince zarın çoğunlukla anne karnında ikiye ayrılması sonucu oluşan içinde sıvı olan kese.

Araknoid villus: Beyin omurilik sıvısının emildiği, kana karıştığı organlar. Bu yapılar çoğunlukla beyinde büyük toplar damar olukları etrafında ve omurilik sinirlerinin kılıfları etrafında bulunur.

Araknoid: Beyin ve omuriliği saran üç zardan ortadaki ince,örümcek ağına benzer zar.

Beyin omurilik sıvısı (BOS): Beyin ve omurilik etrafındaki ince zar (araknoid zar) altında, beyindeki karıncıklar içinde ve omurilik ortasındaki kanalda bulunan berrak sıvı.

Bilgisayarlı tomografi (BT): Röntgen ışınları kullanılarak bilgisayar yardımıyla beyin ve vücuttaki diğer organların incelenmesinde kullanılan bir tanı yöntemi.

Chiari malformasyonları: Beyinciğin bir kısmının veya beyincik ve beyin sapının bazı bölümlerinin kafanın arka kısmındaki boşluğa sığmayarak beyin bölgesindeki omurilik kanalına doğru yer değiştirmeleri, fıtıklaşmaları durumu. Miyelomeningosellerde Chiari Tip II malformasyonu bulunur. Bu durumda beyin sapı beyincik bademcikleri ve dördüncü karıncık beyin omurilik kanalına doğru fıtıklaşır ve hidrosefaliye neden olur.

Distal: Merkezden uzakta bulunan.

Endoskopik üçüncü ventrikülostomi: Endoskop yardımıyla, üçüncü karıncığın tabanında pencere açılarak beyin omurilik sıvısının kestirme bir yolla emileceği yere ulaşabilmesi için yapılan bir cerrahi girişim.

Fontanel: Kafatasında kemikler arasında bulunan tam sertleşmemiş zarımsı kemik yapı, bıngıldak.

Foramen Monro: Yan karıncıklar ile üçüncü karıncık arasındaki bağlantıyı sağlayan delik, pencere.

Herniasyon: Herhangi bir organ veya organ bölümünün içinde bulunduğu boşluk duvarının zayıflama gösteren kısmından dışarıya doğru çıkıntı yapması, fıtıklaşma.

Hidrosefali: Beyin karıncıklarında fazla miktar ve basınçta beyin omurilik sıvı birikimi ile birlikte genişlemeyle karakterli durum.

Kommünike hidrosefali: beyin omurilik sıvısının dolaşım yollarında herhangi bir darlık ya da engelin bulunmadığı hidrosefali tipi.

Koroid pleksus: Karıncıklar içinde beyin omurilik sıvısını üreten yosun şeklindeki organ.

Kronik: Uzun süre devam eden, müzmin.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): Oluşturulan manyetik bir alanda radyo dalgaları kullanılarak bilgisayar yardımıyla beyin vücuttaki diğer organların incelenmesinde kullanılan bir tanı yöntemi.

Menenjit: Beyin ve omuriliği saran zarların iltihabı.

Migrasyon: Bir yerdendiğer yere gitme veya geçme,yer değiştirmek.

Miyelomeningosel: Omuriliğin bir bölümünün, üzerini örten zarlarla birlikte omurganın arka tarafındaki bir yarıktan fıtık şeklinde dışarıya taşması.

Non-kommünike hidrosefali: beyin omurilik sıvısı dolaşım yollarında darlık ve tıkanmamanın neden olduğu hidrosefali tipi.

Plevra: Göğüs duvarı iç yüzünü ve akciğerlerin dış yüzünü kaplayan zar.

Semptomatik: Hastalığa ait belirtiler gösteren.

Serebellar tonsil: beyinciğin alt kısmında bademciğe benze kısmı.

Slit: Yarık; uzun ve dar bir kesik.

Slit ventrikül sendromu: Şantın aşırı çalışması sonucu karıncıkların küçülerek bilgisayarlı tomografide veya manyetik rezonans görüntülemede ince yarık ya da çizgi halinde görülmesi ve hastanın baş ağrısı yakınmalarının bulunduğu durumdur.

Spina-Bifida: Omurganın arka kısmı üzerinde doğuştan mevcut açıklık, gelişi

Subaraknoid aralık: Araknoid tabakanın altındaki alan.

Şant revizyonu: Şant ile ilgili bir sorun çıktığında sadece o sorunun giderilmesine yönelik ameliyat. Örneğin tüm şant sistemini değiştirmeden sadece tıkalı olan bölümün açılması gibi.

Şant serisi: Şantın vücutta bulunduğu bölgelerin röntgen filmleri ile incelenmesi. Şant sistemindeki kısalma, kopukluk, kırılma, bükülme ve yer değiştirmeleri göstermede kullanılmaktadır.

Şant: Basit bir silikon tüpten oluşur ve bunun kalınlığı tükenmez kalem içindeki mürekkep konulan plastik kısım kadardır. Ventriküler kateter (tüp), valf (pompa), distal kateter (tüp) diye adlandırılan üç bölümden oluşur.

Tonsiller: Bademciğe benzer yapılara verilen ad,oluşum.

Ultrasonografi: Ses dalgaları ile yumuşak dokuları ve iç organları inceleyen radyolojik tanı yöntemi. Bebeklerde bıngıldak açıklığından beyin dokusunu ve karıncıkları incelemede de kullanılmaktadır.

Valf: Şant sistemi içinde belli basıncın üzerinde beyin omurilik sıvısının akışına izin veren sistem.

Ventrikül: Beyin içinde beyin omurilik sıvısı ile dolu birbiriyle ilişkili dört boşluk boşluktan biri, karıncık.